Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego. Czyli awans zawodowy nauczyciela mianowanego krok po kroku

Wiedząc jak wiele wątpliwości sprawia nauczycielom przebrnięcie przez procedury zdobycia stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego, warto przybliżyć wszystkie terminy i wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.). Informacje zawarte w tym artykule są pomocne tak samo dla nauczyciela, jak i dla dyrektora placówki oraz opiekuna stażu. Realizując staż na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego warto także zajrzeć do Ustawy Karta Nauczyciela, która jest dokumentem wyższym od wspomnianego rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Staż zawodowy na nauczyciela mianowanego nieznacznie różni się od stażu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Niemniej jednak, aby wszystko było przejrzyste i zrozumiałe powstał osobny artykuł traktujący tylko o awansie zawodowym nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Warto przypomnieć, że awans zawodowy nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy. Natomiast kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Jak łatwo można zauważyć, opisywany awans zawodowy nauczycieli kontraktowych odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego jest dość długi w stosunku do poprzedniego stopnia awansu zawodowego (nauczyciel stażysta na stopień nauczyciela kontraktowego).

Wszelkie pomocne wzory dokumentów znajdziecie państwo na naszej grupie na Facebooku – Przedszkola i żłobki – to dziecinnie proste! Zamieszczamy tam obszerny zbiór dokumentów w formacie do edycji. Niektóre z nich są wypisane na podstawie już zrealizowanego awansu nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego – mogą posłużyć za wzór przy realizacji stażu nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego. Zachęcamy do dołączenia i darmowego pobrania materiałów!

Nauczyciel posiadający stopień nauczyciela kontraktowego w kolejnym kroku może ubiegać się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Zgodnie z art. 9d ust. 4 Karty nauczyciela – nauczyciel, który ubiega się o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego musi przepracować 2 lata jako nauczyciel kontraktowy (licząc od roku szkolnego po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym nauczyciela stażysty na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego).

Przez te dwa lata nauczyciel ze stopniem zawodowym nauczyciela kontraktowego zbiera cenne doświadczenie zawodowe, między innymi:

 • uczy się jak skutecznie nawiązywać kontakt z rodzicami swoich wychowanków,
 • wzbogaca swój warsztat zawodowy odnośnie efektywnego/kreatywnego nauczania,
 • dowiaduje się o nowinkach naukowych traktujących o działaniach opiekuńczo-wychowawczych,
 • śledzi wszelkie zmiany w przepisach oświatowych,
 • utrwala umiejętność sporządzania dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej,
 • organizuje i współtworzy wszelkie wydarzenia/imprezy przedszkolne,
 • podnosi kompetencje zawodowe,
 • tworzy dokumentację dla dzieci z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne,
 • wykonuje inne zadania zlecone przez organ prowadzący placówkę.

Staż zawodowy a pandemia COVID-19

Stan epidemiologiczny nie stanowi powodu, aby wstrzymać awans zawodowy nauczyciela. Nauczyciel pracuje zdalnie. Opiekun stażu może poprosić o zmianę planu rozwoju zawodowego w tym okresie. Umiejętność korzystania w pracy z narzędzi multimedialnych i informatycznych, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, nauczyciel może wykorzystać do uzyskania awansu. Należy zaznaczyć w jakim okresie realizował nauczanie stacjonarne, zdalne czy hybrydowe.

Rozpoczynamy staż – nauczyciel kontraktowy

 1. Staż możemy rozpocząć z początkiem roku szkolnego, nie później niż 14 dni po rozpoczęciu pierwszych zajęć w placówce.
 2. Minimalny wymiar zatrudnienia to pół etatu oraz zgodnie z kwalifikacjami.
 • Zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć; jeżeli wymiar czasu pracy jest niższy, nauczyciel może realizować staż o ile jest zatrudniony także w innej placówce lub placówkach w wymiarze niższym niż połowa pensum, lecz łączny wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej pół etatu – w takim przypadku organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora, który będzie dokonywał czynności związanych z realizacją awansu zawodowego (art. 22 ust. 3 i ust. 4 Karty Nauczyciela).
 1. Żeby rozpocząć staż składamy wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego wzór do pobrania. Mamy na to 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w placówce. Załączamy do niego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.
 2. Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.
 3. Po nawiązaniu stosunku pracy po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, nauczyciel nie może rozpocząć stażu do końca danego roku szkolnego.

Plan zaleca się napisać zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 7 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

 • uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją,
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia,
 • umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy,
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
 • umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
 • umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,
 • umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Weryfikujemy zgodność – dyrektor placówki

 1. Weryfikacja jest bardzo ważna dla całości stażu. Źle przeprowadzona jest skutkiem późniejszego unieważnienia stażu z konsekwencją ponownego odbycia w następny roku szkolnym. Skutkuje to dalszym legitymowaniem się stopnia nauczyciela kontraktowego. Na tym etapie dyrektor sprawdza czy nauczyciel jest zatrudniony zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz czy wymiar pracy stanowi minimum połowę obowiązującego wymiaru zajęć. W przypadku placówki zatrudniającej na podstawie umowy o pracę będzie to pół etatu (20 godzin tygodniowo). Jeśli czas pracy jest niższy od połowy czasu zajęć, ale nauczyciel zatrudniony jest w innej placówce/innych placówkach a łącznie etat z tych placówek wynosi minimum pół etatu to wyznacza się dyrektora, który dokonywać będzie czynności związanych z realizacją awansu zawodowego – art. 22 ust. 3 i ust. 4 Karty Nauczyciela.
 2. W przypadku, gdy nauczyciel bądź placówka nie spełnia warunków do otwarcia stażu, dyrektor informuje go pisemnie o braku takiej możliwości (wzór dokumentu do pobrania). Żeby stwierdzić brak spełnienia warunków przez nauczyciela, musi on nie mieć wystarczających kwalifikacji, bądź odpowiedniej ilości godzin zatrudnienia na etacie. Bardzo często zdarza się, że nauczyciel nie przepracował dwóch lat od nadania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego. Placówka natomiast może nie mieć odpowiedniej osoby, którą mogłaby wyznaczyć opiekunem stażu (bardzo częsty przypadek w placówkach prywatnych).

Dyrektor wyznacza opiekuna stażu

 1. Po pozytywnej weryfikacji dyrektor wyznacza nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu (spośród nauczycieli zatrudnionych w placówce) – art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela. Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu do pobrania na grupie FB; Informacja o wyznaczeniu opiekuna stażu do pobrania na grupie FB.
 2. W placówkach publicznych opiekuna stażu wybiera się spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.
 3. Nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze może być opiekunem w:
 • publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 • przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych,
 • publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 1. Nauczyciel kontraktowy, który zajmuje stanowisko kierownicze może być opiekunem stażu nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a tj. szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Prawo oświatowe) oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego.
 2. Zadania opiekuna stażu zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
 • współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w przypadku nauczyciela stażysty zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
 • współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego,
 • wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych,
 • umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć,
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż,
 • dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela,
 • inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych,
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu.

W placówkach samorządowych opiekunem stażu nie może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

Zatwierdzamy lub zwracamy do poprawy plan rozwoju zawodowego

 1. Dyrektor, po przeanalizowaniu planu rozwoju zawodowego, zatwierdza go w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności, dyrektor zwraca plan rozwoju zawodowego nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem do wprowadzenia niezbędnych zmian w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze – §3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego. Pismo w sprawie naniesienia poprawek w planie rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FB.
 3. Po naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).

Realizujemy plan rozwoju zawodowego

 1. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.
 2. Zgodnie z §4 pkt 1 i 2 rozporządza w sprawie awansu zawodowego – dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:
 • obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole,
 • udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego, korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych.

W trakcie stażu dyrektor szkoły obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia.

Możesz zmienić plan rozwoju zawodowego lub opiekuna stażu

W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. ustanie stosunku pracy opiekuna stażu lub zmiana przepisów o awansie zawodowym dyrektor jak i nauczyciel mogą dokonać zmian w planie rozwoju zawodowego lub zmianie opiekuna stażu – §4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.

 1. Dyrektor do zmian w planie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego zobowiązuje pisemnie w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni.
 2. Nauczyciel dokonuje zmian w planie rozwoju zawodowego tylko za zgodą dyrektora. W terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, dyrektor zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian – §4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego. Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego do pobrania na grupie FB.

Powody przedłużenia czasu trwania stażu

 1. Zanim upłynie określony termin realizacji stażu dyrektor sprawdza czy nie uległ on wydłużeniu z powodu nieobecności nauczyciela w pracy.
 2. Jeżeli przerwa trwała nieprzerwanie dłużej niż miesiąc to staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze – art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela. Przepisy te mają zastosowanie do nieobecności z powodu:
 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • pozostawania w stanie nieczynnym,
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem.
 1. Staż ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności z powodu:
 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego.
 1. Jeżeli nauczyciel korzystał z urlopów związanych z rodzicielstwem oraz ma nieobecności w pracy określone w art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela dłuższe niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze – art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela.
 2. Jeżeli nastąpiły okoliczności, które wpływają na termin zakończenia stażu, można przekazać taką wiadomość nauczycielowi kontraktowemu. Przepisy nie zobowiązują do pisemnej formy przekazu takiej informacji.
 3. Przy wydłużeniu stażu przekazujemy taką informację opiekunowi stażu, powierzając mu tę funkcję na czas przedłużenia stażu oraz jeśli jest przewidziany to dodatek funkcyjny. Informacja dla opiekuna o przedłużeniu czasu trwania stażu w plikach do pobrania na grupie FB.

Kończymy staż

 1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej – §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FB.
 2. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia stażu opiekun stażu składa projekt oceny dorobku zawodowego. Projekt oceny dorobku zawodowego w plikach do pobrania na grupie FB.
 3. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego: pozytywnej lub negatywnej. Ocena pozytywna dorobku zawodowego w plikach do pobrania na grupie FB. Ocena negatywna dorobku zawodowego w plikach do pobrania na grupie FB.
 4. Do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego niezbędne jest wydanie **zaświadczenia przez dyrektora placówki **(§9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego). Zaświadczenie musi zawierać informację o :
 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
 • przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy.

Zaświadczenie dyrektora w plikach do pobrania na grupie FB.

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do przedłużenia stażu z różnych przyczyn, podstawy prawnej czy okresu nieobecności w pracy nauczycieli kontraktowych to należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (zajmujący się stażami zawodowymi) z prośbą o ich rozstrzygnięcie – art. 9h ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.

 1. Dyrektor poświadcza za zgodność z oryginałem kopię dokumentów:
 • potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
 • w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym (§8 ust. 3 pkt 4 lit. c, §9 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4, ust. 2 pkt 2, pkt 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
 1. Nauczyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Wzór wniosku w plikach do pobrania na grupie FB. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela).

Do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kopię aktu nadania tego stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 • zaświadczenia dyrektora placówki,
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora placówki za zgodność z oryginałem,
 • kopię oceny dorobku zawodowego, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
 1. Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku i dokumentacji. Arkusz analizy formalnej w plikach do pobrania na grupie FB.
 2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Dyrektor powołuje komisję egzaminacyjną

 1. Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji. Powiadomienie pisemne dla członków komisji egzaminacyjnej.
 2. W skład komisji egzaminacyjnej powołanej do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wchodzą (Art. 9g. 2. Karty Nauczyciela):
 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dyrektor szkoły,
 • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Warto zaznaczyć, że rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli mówi, że (§ 10. 2. ) Organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapewnia w jej składzie udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.

W pracach komisji może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Kuratorium oświaty należy zawiadomić o posiedzeniu komisji najlepiej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Można powiadomić listownie lub mailowo (wysyłamy w załączniku podpisane i zapieczętowane zawiadomienie).

Przystępujemy do postępowania egzaminacyjnego

 1. Zgodnie z § 12. 1. Rozporządzenia o awansie zawodowym – Komisja zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel:
 • prezentuje dorobek zawodowy np. w formie ulotki, prezentacji, plakatu, ustnie,
 • prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez: zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa oraz wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych,
 • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
 1. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10.
 2. Nauczyciele, którzy nie uzyskali akceptacji mogą ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po upływie roku.
 3. Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.
 4. Komisja egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o akceptacji – Wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego stanowią odpowiednio załączniki nr 3, 5 i 6 do rozporządzenia o awansie zawodowym.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym z przebiegu pracy komisji komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół zawierający:
 • datę i miejsce posiedzenia komisji,
 • imiona i nazwiska członków komisji,
 • imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatorów,
 • informacje o przebiegu egzaminu lub rozmowy, w tym pytania zadane nauczycielowi przez komisję i informacje o udzielonych odpowiedziach,
 • uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe,
 • średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 13 ust. 3,
 • uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji,
 • podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach.

Wzór protokołu w plikach do pobrania na grupie FB.

Zgodnie z § 14. 2. rozporządzenia o uzyskiwaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela Protokoły i pozostała dokumentacja prac komisji egzaminacyjnej i komisji kwalifikacyjnej są przechowywane przez organ powołujący komisję. W dokumentacji pozostawia się wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9.

Nie zdany egzamin – procedura

Zgodnie z zapisami w Ustawie Karta Nauczyciela (art. 9g. 8.) Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego oraz na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, musi odbyć dodatkowy staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze 9 miesięcy, z tym że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela mianowanego tylko jeden raz w danej szkole.

Dokonujemy przeszeregowanie płacowe

Placówki publiczne – Nauczyciele, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego mają prawo do wyższego wynagrodzenia. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego następuje albo z dniem 1 września albo z dniem 1 stycznia, w zależności od tego, kiedy nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu zawodowego – tj. odpowiednio do 31 sierpnia albo do 31 grudnia (art. 39 ust. 1 i ust. 1a Karty Nauczyciela).

Należy pamiętać, żeby wszystkie dokumenty wpływające do dyrektora posiadały datę i podpis wpływu a dokumenty skierowane do opiekuna stażu oraz nauczyciela kontraktowego uwzględniały datę i podpis odbioru.

Jak wspominam moje postępowanie kwalifikacyjne?

Drodzy Dyrektorzy sprawdźcie też czy posiadacie Rejestr Wniosków, Rejestr Zaświadczeń. Podczas mojego postępowania kwalifikacyjnego (w placówce prywatnej) miałam zaszczyt gościć Panią z kuratorium. Gościć, tak, to najbardziej odpowiednie słowo. Oczywiście przed przyjazdem stres był ogromny. Czy wszystkie dokumenty zostały wypisane? Czy wszystko jest zgodnie z rozporządzeniem? Sprawdzałam z dyrektorem i opiekunem po trzy razy. Nadmienię, że był to pierwszy realizowany awans zawodowy w tej placówce. Okazało się, że stres był w ogóle niepotrzebny. Pani okazała się miła, wyrozumiała i bardzo pomocna. Wytłumaczyła każde zawiłości, przeprowadziła analizę dokumentów i obserwowała postępowanie. Pani ta okazała nam ogromne wsparcie. Życzę każdemu takiej wizytacji.

Mam nadzieję, że artykuł okazał się pomocny a informacje w nim zawarte są przydatne dla nauczycieli, opiekunów stażu oraz dyrektorów. Pamiętajcie, aby na bieżąco monitorować przepisy o awansie zawodowym nauczycieli. Następnie robimy awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego – tam już znacząco różnią się wymagania i dokumenty, które należy spełnić i wypisać.