Od nauczyciela stażysty do nauczyciela kontraktowego. Czyli awans zawodowy krok po kroku

Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty są nieco różne w placówce prywatnej i publicznej np. wymaganie, co do kwalifikacji opiekuna stażu czy też zasięgnięcia opinii Rady Rodziców. Każda różnica, co do postępowania w tych placówkach edukacyjnych została oznaczona w artykule adnotacją. Poniżej przedstawiamy, krok po kroku drogę, którą należy pokonać, aby zdobyć tytuł nauczyciela kontraktowego. Bardzo ważny jest fakt, że ten artykuł poświęcony został wyłącznie zdobyciu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Dzięki temu treści w nim zawarte są przejrzyste. Ujęto w nim też zasady postępowania kwalifikacyjnego, czego brak można zauważyć w innych artykułach tego typu, a co jest bardzo ważne i pomocne dla dyrektora placówki.

Aby ułatwić Wam ścieżkę awansu, na naszej grupie na Facebooku – Przedszkola i żłobki – to dziecinnie proste! zamieszczamy obszerny zbiór dokumentów w formacie do edycji. Niektóre z nich są wypisane na podstawie już zrealizowanego stażu – mogą posłużyć za wzór. Zachęcamy do odłączenia i darmowego pobrania materiałów!

Zawarte informacje są pomocne tak samo dla nauczyciela, jak i opiekuna stażu oraz dyrektora placówki. Dnia 1 września 2019 r. zaktualizowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.), więc wszelkie informacje są zgodne z wyżej wymienionym rozporządzeniem. Dodatkowe regulacje prawne znajdują się w Ustawie z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215). Należy też odwiedzać stronę internetową Kuratorium Oświaty. Tam w zakładce awans zawodowy znajdą Państwo zawsze aktualne informacje i wzory pism do pobrania. Pomocna może okazać się również strona internetowa: http://www.cen.edu.pl/Awans-zawodowy-nauczyciela,56/Komisja-egzaminacyjna-zmiany-i-propozycja-drukow-dla-organu-prowadzacego-2019-20,693.html

Staż zawodowy a pandemia COVID-19

Stan epidemiologiczny nie wstrzymuje planu realizacji stażu zawodowego. Stażysta pracuje zdalnie. Opiekun stażu może poprosić o zmianę planu w tym okresie. Stażyści mogą wspisać to też jako umiejętność korzystania w pracy, zwłaszacza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Rozpoczynamy staż

 1. Stopień nauczyciela stażysty uzyskuje każda osoba, która rozpoczyna pracę w placówce (art. 9a ust. 2 Karty Nauczyciela). Staż trwa 9 miesięcy.

Staż możemy rozpocząć z początkiem roku szkolnego, nie później niż 14 dni po rozpoczęciu pierwszych zajęć w placówce.

Minimalny wymiar zatrudnienia to pół etatu na okres roku szkolnego oraz zgodnie z kwalifikacjami. Żeby rozpocząć staż nie składamy żadnego wniosku, rozpoczyna się on automatycznie.

Po nawiązaniu stosunku pracy po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, nauczyciel nie może rozpocząć stażu do końca danego roku szkolnego.

 1. Od dnia rozpoczęcia pracy w placówce mamy 20 dni na złożenie planu rozwoju zawodowego do dyrekcji.

Plan zaleca się napisać zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

 • znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
 • umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
 • umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
 • umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
 • umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
 • umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
 • znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 1. Jeżeli nie chcemy realizować awansu zawodowego należy:

-złożyć wniosek do dyrekcji – placówka publiczna, Przykład wniosku w plikach do pobrania na grupie Fb

-nie składać planu rozwoju zawodowego – placówka prywatna.

1000 zł brutto na start

 1. W myśl art. 53a. 1. Karty Nauczyciela nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.
 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w terminie do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.
 3. Nauczyciel stażysta pozostający jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, świadczenie, otrzymuje w placówce wskazanej, jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
 4. Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia.
 5. Świadczenia, o którym mowa, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.

Placówki prywatne mogą, ale nie są zobowiązane do wypłacenia 1000 zł na start. Jest to dobra wola dyrektorów.

Weryfikujemy zgodność

 1. Weryfikacja jest bardzo ważna dla całości stażu.

Źle przeprowadzona jest skutkiem późniejszego unieważnienia stażu z konsekwencją ponownego odbycia w następny roku szkolnym.

Na tym etapie dyrektor sprawdza czy nauczyciel jest zatrudniony zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz czy wymiar pracy stanowi minimum połowę obowiązującego wymiaru zajęć. W przypadku placówki zatrudniającej na podstawie umowy o pracę będzie to pół etatu (20 godzin tygodniowo).

Nauczyciel stażysta może odbyć staż bez przygotowania pedagogicznego, ale musi się zobowiązać do jego uzyskania w czasie trwania stażu – art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Jeśli czas pracy jest niższy od połowy czasu zajęć, ale nauczyciel zatrudniony jest w innej placówce/innych placówkach a łącznie etat z tych placówek wynosi minimum pół etatu to wyznacza się dyrektora, który dokonywać będzie czynności związanych z realizacją awansu zawodowego – art. 22 ust. 3 i ust. 4 Karty Nauczyciela.

 1. W przypadku, gdy nauczyciel bądź placówka nie spełnia warunków do otwarcia stażu to dyrektor informuje go ustnie o braku takiej możliwości.

Żeby stwierdzić brak spełnienia warunków przez nauczyciela, musi on nie mieć wystarczających kwalifikacji, bądź odpowiedniej ilości godzin zatrudnienia na etacie.

Placówka natomiast może nie mieć odpowiedniej osoby, którą mogłaby wyznaczyć opiekunem stażu (bardzo częsty przypadek w placówkach prywatnych).

Dyrektor wyznacza opiekuna stażu

 1. Po pozytywnej weryfikacji dyrektor wyznacza nauczycielowi stażyście opiekuna stażu (spośród nauczycieli zatrudnionych w placówce) – art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela. Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu w plikach do pobrania na grupie Fb Informacja o wyznaczeniu opiekuna stażu w plikach do pobrania na grupie Fb
 2. W placówkach publicznych opiekuna stażu wybiera się spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.
 3. Nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze może być opiekunem w:
 • publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;
 • przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych;
 • publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 1. Nauczyciel kontraktowy, który zajmuje stanowisko kierownicze może być opiekunem w urzędach organów administracji rządowej.
 2. Zadania opiekuna stażu zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
 • współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w przypadku nauczyciela stażysty zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
 • współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;
 • wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych;
 • umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć;
 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż;
 • dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;
 • inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych;
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu.

Zatwierdzamy lub zwracamy do poprawy plan rozwoju zawodowego

 1. Dyrektor, po przeanalizowaniu planu rozwoju zawodowego, zatwierdza go w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności, dyrektor zwraca plan rozwoju zawodowego nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem do wprowadzenia niezbędnych zmian w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze – §3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego. Pismo w sprawie naniesienia poprawek w planie rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FB
 3. Po naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).

Realizujemy plan rozwoju zawodowego

 1. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.
 2. Zgodnie z §4 pkt 1 i 2 rozporządza w sprawie awansu zawodowego – dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:
 • obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole;
 • udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego;
 • korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych.

W trakcie stażu dyrektor szkoły obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia.

Nauczyciel stażysta w trakcie trwania stażu nie ma obowiązku zbierania dokumentów do tzw. Teczki. Może prowadzić zapiski, zbierać dokumenty, które pomogą mu w późniejszym napisaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Możesz zmienić plan rozwoju zawodowego lub opiekuna stażu

W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. ustanie stosunku pracy opiekuna stażu lub zmiana przepisów o awansie zawodowym dyrektor jak i nauczyciel mogą dokonać zmian w planie rozwoju zawodowego lub zmianie opiekuna stażu – §4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.

 1. Dyrektor do zmian w planie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty zobowiązuje pisemnie w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni.
 2. Nauczyciel dokonuje zmian w planie rozwoju zawodowego tylko za zgodą dyrektora. *W terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, dyrektor zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian – §4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego. Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie Fb

Powody przedłużenia czasu trwania stażu

 1. Zanim upłynie określony termin realizacji stażu dyrektor sprawdza czy nie uległ on wydłużeniu z powodu nieobecności nauczyciela w pracy.
 2. Jeżeli przerwa trwała nieprzerwanie dłużej niż miesiąc to staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze – art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela. Przepisy te mają zastosowanie do nieobecności z powodu:
 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby;
 • pozostawania w stanie nieczynnym;
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy; lub
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem.
 1. Staż ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności z powodu:
 • urlopu macierzyńskiego;
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 • dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
 • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 • urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego.
 1. Jeżeli nauczyciel korzystał z urlopów związanych z rodzicielstwem oraz ma nieobecności w pracy określone w art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela dłuższe niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze – art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela.
 2. Jeżeli nastąpiły okoliczności, które wpływają na termin zakończenia stażu to można przekazać taką wiadomość nauczycielowi stażyście. Przepisy nie zobowiązują do pisemnej formy przekazu takiej informacji.
 3. Przy wydłużeniu stażu przekazujemy taką informację opiekunowi stażu, powierzając mu tę funkcję na czas przedłużenia stażu oraz jeśli jest przewidziany to dodatek funkcyjny. Informacja dla opiekuna o przedłużeniu czasu trwania stażu w plikach do pobrania na grupie FB

Kończymy staż

 1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej – §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie Fb
 2. W terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia stażu opiekun stażu składa projekt oceny dorobku zawodowego. Projekt oceny dorobku zawodowego w plikach do pobrania na grupie Fb
 3. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego: pozytywnej lub negatywnej. Ocena dorobku zawodowego w plikach do pobrania na grupie Fb
 4. Do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego niezbędne jest wydanie zaświadczenia przez dyrektora placówki. Zaświadczenie musi zawierać informację o (§9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego): Zaświadczenie dyrektora w plikach do pobrania na grupie Fb
 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
 • przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy.

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do przedłużenia stażu z różnych przyczyn, podstawy prawnej czy okresu nieobecności w pracy nauczyciela stażysty to należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (zajmujący się stażami zawodowymi) z prośbą o ich rozstrzygnięcie – art. 9h ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.

 1. Dyrektor poświadcza za zgodność z oryginałem kopię dokumentów:
 • potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;
 • ocenę dorobku zawodowego za okres stażu;
 • w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym (§8 ust. 3 pkt 4 lit. c, §9 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4, ust. 2 pkt 2, pkt 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
 1. Nauczyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Wzór wniosku w plikach do pobrania na grupie Fb

Niedotrzymanie tego terminu skutkuje koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela).

 1. Do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego należy dołączyć:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • zaświadczenia dyrektora placówki,
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora placówki za zgodność z oryginałem;
 • kopię oceny dorobku zawodowego, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
 1. Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku i dokumentacji. Arkusz analizy formalnej w plikach do pobrania na grupie Fb
 2. Jeżeli wniosek nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną

 1. Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji. Powiadomienie pisemne dla nauczyciela stażysty, opiekuna oraz trzeciego członka komisji.
 2. W skład komisji wchodzą (Art. 9g. 1. Karty Nauczyciela):
 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
 • przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe, a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy;
 • opiekun stażu;

W pracach komisji może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Przystępujemy do postępowania kwalifikacyjnego

 1. Zgodnie z § 12. 1. Rozporządzenia o awansie zawodowym – Komisja zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel:
 • prezentuje dorobek zawodowy np. w formie ulotki, prezentacji, plakatu, ustnie;
 • prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez: zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa oraz wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;
 • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
 1. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10.
 2. Nauczyciele, którzy nie uzyskali akceptacji mogą ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po upływie roku.
 3. Komisja egzaminacyjna i komisja kwalifikacyjna podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.
 4. Komisja kwalifikacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o akceptacji. Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi odpowiednio dyrektor szkoły lub organ, który powołał komisję.
 5. Wzór zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia o awansie zawodowym.
 6. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia o awansie zawodowym.
 7. Zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym z przebiegu pracy komisji komisji kwalifikacyjnej *sporządza się protokół zawierający:
 • datę i miejsce posiedzenia komisji;
 • imiona i nazwiska członków komisji;
 • imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatorów;
 • informacje o przebiegu egzaminu lub rozmowy, w tym pytania zadane nauczycielowi przez komisję i informacje o udzielonych odpowiedziach;
 • uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe;
 • średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 13 ust. 3;
 • uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji; 8) podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach. Wzór protokołu w plikach do pobrania na grupie Fb

Dokonujemy przeszeregowanie płacowe

Placówki publiczne – Nauczyciele, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego mają prawo do wyższego wynagrodzenia. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego następuje albo z dniem 1 września albo z dniem 1 stycznia, w zależności od tego, kiedy nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu zawodowego – tj. odpowiednio do 31 sierpnia albo do 31 grudnia (art. 39 ust. 1 i ust. 1a Karty Nauczyciela).

Należy pamiętać, żeby wszystkie dokumenty wpływające do dyrektora posiadały datę i podpis wpływu a dokumenty skierowane do opiekuna stażu oraz nauczyciela stażysty uwzględniały datę i podpis odbioru.

Jak wspominam moje postępowanie kwalifikacyjne?

Drodzy Dyrektorzy sprawdźcie też czy posiadacie Rejestr Wniosków, Rejestr Zaświadczeń. Podczas mojego postępowania kwalifikacyjnego (w placówce prywatnej) miałam zaszczyt gościć Panią z kuratorium. Gościć, tak, to najbardziej odpowiednie słowo. Oczywiście przed przyjazdem stres był ogromny. Czy wszystkie dokumenty zostały wypisane? Czy wszystko jest zgodnie z rozporządzeniem? Sprawdzałam z dyrektorem i opiekunem po trzy razy. Nadmienię, że był to pierwszy realizowany awans zawodowy w tej placówce. Okazało się, że stres był w ogóle niepotrzebny. Pani okazała się miła, wyrozumiała i bardzo pomocna. Wytłumaczyła każde zawiłości, przeprowadziła analizę dokumentów i obserwowała postępowanie. Pani ta okazała nam ogromne wsparcie. Życzę każdemu takiej wizytacji.

Mam nadzieję, że artykuł okazał się pomocny a informacje w nim zawarte są przydatne. Pamiętajcie, aby na bieżąco monitorować przepisy o awansie zawodowym nauczyciela.

Przypominamy! Wszystkie wzory dokumentów wspomniane w tekście do pobrania na naszej grupie na Facebooku – Przedszkola i żłobki – to dziecinnie proste